top of page

ליווי וייעוץ משפטי למוסדות להשכלה גבוהה

משרד עורכי-דין ליאור כץ בעל ניסיון בייעוץ משפטי בתחום ההשכלה הגבוהה. הייעוץ ניתן למוסדות להשכלה גבוהה, בכל תחומי פעילותם. 


הייעוץ והליווי המשפטי מקיפים את מגוון התחומים המשפטיים השוטפים להם נדרש המוסד להשכלה גבוהה, ובהם: 
* חוזים והסכמי התקשרות
* עסקאות שכירות מקרקעין, הסכמי שכירות
* דיני עבודה – בכל הקשור בסגל האקדמי והסגל המינהלי במוסד להשכלה גבוהה
* התנהלות מול גורמים רגולטוריים
* ייעוץ לדירקטוריון, האסיפה הכללית, ועדת הביקורת והגופים במוסד להשכלה גבוהה
* ייצוג המוסד בהליכים משפטיים ותביעות בבתי המשפט

השכלה גבוהה - בית משפט לא יתערב בשיקול דעת אקדמי

השכלה גבוהה – בית משפט לא יתערב בשיקול דעת אקדמי
ה"פ (חיפה) 17162-11-14 אמיר פליק נ' המרכז האקדמי כרמל בע"מ (חל"צ) 
משרדנו מייצג את המוסד האקדמי כרמל בחיפה, כנגדו הוגשה עתירה זו של סטודנטים אשר ביקשו לבטל קורסים הנקראים "פרקטיקה משפטית" בסדר דין אזרחי וסדר דין פלילי. 
הסטודנטים טענו כי הקורסים הללו נוספו למערכת הלימודים, לאחר שהחלו בלימודיהם, ועוד טענו כי קורסים אלה חופפים לקורסים אחרים אותם כבר למדו וכי אין לדרוש מהם ללמוד גם קורסים אלה. 
משרדנו העלה את הטענה, מטעם המרכז האקדמי כרמל, כי ההחלטות לגבי הקורסים נעשו מטעמים אקדמיים, ושינוי או עדכון תכנית הלימודים לרבות הוספת קורס או שינויים בקורס – כלל אינם נושא שפיט ואינם נושא לדיון בבית משפט, שכן המדובר בהערכה אקדמית ובנושאים אקדמיים טהורים של החומר הנלמד, הציונים ואופן הערכת הסטודנטים. 
בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל את טענות משרדנו מטעם מכללת כרמל, והחליט לדחות על-הסף את תביעת הסטודנטים. 
נפסק, כי אכן בהתאם לחוק ולפסיקת בתי המשפט, אין בית המשפט מתערב בשיקול הדעת המקצועי של מקבלי ההחלטות במוסד להשכלה גבוהה. זאת, הן בשל החלת הכלל הרחב מתחום המשפט המינהלי, של אי-התערבות בשיקולים המקצועיים של הגורמים האמונים על כך; והן, ביתר שאת, בשל הוראות חקיקה קונקרטיות המוציאות את ההתנהלות האקדמית של מוסד להשכלה גבוהה, אל מחוץ למגרש המשפטי. 
לפסק הדין המלא

bottom of page