top of page

דחיית תביעה ייצוגית בסך 80 מיליון ש"ח נגד קופת גמל

ת"צ 34625-12-11 מיכל גיל נגד קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העל-יסודיים, במכללות ובסמינרים בע"מ

משרדנו ייצג את הנתבעות, קרן ההשתלמות למורים העל-יסודיים והחברה המנהלת את הקרן, בתביעה שהוגשה נגדן, לאישור תובענה ייצוגית בסך 80 מיליון ש"ח.

המבקשת-התובעת, היתה עמיתה בקרן ההשתלמות, ותבעה את הקרן עקב שינוי מבני שנעשה בקרן ההשתלמות לפי דרישות החוק. במסגרת השינוי שונתה גם שיטת חישוב התשואה לעמיתים, והתובעת טענה כי הקרן לא הודיעה לעמיתים מפורשות על השינוי אלא כשנה לאחר שנכנס לתוקף, ולכן יש לפצותם.

בית המשפט המחוזי בתל-אביב קיבל את טענותינו מטעם קרן ההשתלמות, כי הקרן פעלה על פי הוראות החוק והנחיות הרגולטור הממונה על שוק ההון, כי השינוי התחייב מבחינה כלכלית ונועד להגן על העמיתים, וכי הקרן הודיעה לעמיתים במפורש אודות השינוי באופן ברור, בזמן אמת ובמועד הנדרש.

עוד נפסק, כי משהודיעו הנתבעות לעמיתים על השינוי, ולפי שמלכתחילה לא הגביל תקנון הקרן את הריבית בשיעור מסוים שאין בלתו, יש לקבוע כי לא הוכח קיומה של אפשרות סבירה שהשאלה אם ניתנה לעמיתים הודעה כדבעי, המשותפת לכלל חברי הקבוצה, תוכרע לטובתם. אשר על כן, נדחתה הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית.

לפסק דין השופטת שושנה אלמגור, בית המשפט המחוזי תל-אביב, מיום 28.5.2013

התובעת הגישה ערעור לבית המשפט העליון, אך לאחר שמיעת טיעונים ובהמלצת ביהמ"ש חזרה בה מהערעור (ע"א 5267/13 מיכל גיל נגד קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העל יסודיים, פסק דין מיום 26.2.2015).

התובעת חזרה בה גם מתביעה אישית שהגישה לבית משפט השלום ת"א, ותביעתה נדחתה (תא"מ 34625-12-11 גיל נ' קרן ההשתלמות למורים בבתיה"ס העל-יסודיים, פסק דין מיום 4.1.2016).

bottom of page