top of page

קופות גמל

תחום קופות הגמל, בהן הציבור מפקיד את חסכונותיו, מתנהל תחת מעטפת של חוקים, תקנות ונהלים אשר מטרתם להבטיח פעילות תקינה של קופות הגמל, למען ציבור החוסכים.

על מנת להבטיח שקופות הגמל אכן יפעלו כהלכה בתוך מארג התקנות והנהלים, הקופות חייבות למנות יועץ משפטי, וכן חייבות למנות ממונה פנימי על אכיפה וציות.

עו"ד ליאור כץ בעל ותק וניסיון רב כיועץ משפטי לקופות גמל / קרנות השתלמות, וכן מכהן כממונה על אכיפה וציות בקופות גמל.

הייעוץ המשפטי לקופות הגמל, כולל:

* עמידה בהוראות הרגולציה (חוקים, תקנות, נהלים

* חוזים והסכמים עם ספקים, נותני שירותים, עובדים

* התנהלות מול הגופים הרגולטוריים – הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, רשם החברות

* הסדרתם של מסמכי ההתאגדות – תקנוני החברה המנהלת ותקנון קופת הגמל

* ייעוץ לדירקטוריון החברה, האסיפה הכללית, ועדת ביקורת

* ייצוג קופות הגמל בתביעות המוגשות כלפיהן בבתי המשפט

 

תפקיד הממונה על אכיפה וציות בקופות הגמל, כולל:

* מעקב אחר נהלים, הנחיות וחקיקה בתחום שוק ההון;

* ביצוע בדיקות ובקרה בקופות הגמל, על מנת לוודא כי הוראות הרגולציה אכן מיושמות;

* הכנת דוחות אכיפה וציות, בתחומי הפעילות של קופות הגמל;

* מתן סקירות לגבי עדכוני רגולציה לקופות הגמל;

* בדיקת והכנת נהלים פנימיים בקופות הגמל, ככל הנדרש.

דחיית תביעה ייצוגית בסך 80 מיליון ש"ח נגד קופת גמל

ת"צ 34625-12-11 מיכל גיל נגד קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העל-יסודיים, במכללות ובסמינרים בע"מ

משרדנו ייצג את הנתבעות, קרן ההשתלמות למורים העל-יסודיים והחברה המנהלת את הקרן, בתביעה שהוגשה נגדן, לאישור תובענה ייצוגית בסך 80 מיליון ש"ח.

המבקשת-התובעת, היתה עמיתה בקרן ההשתלמות, ותבעה את הקרן עקב שינוי מבני שנעשה בקרן ההשתלמות לפי דרישות החוק. במסגרת השינוי שונתה גם שיטת חישוב התשואה לעמיתים, והתובעת טענה כי הקרן לא הודיעה לעמיתים מפורשות על השינוי אלא כשנה לאחר שנכנס לתוקף, ולכן יש לפצותם.

בית המשפט המחוזי בתל-אביב קיבל את טענותינו מטעם קרן ההשתלמות, כי הקרן פעלה על פי הוראות החוק והנחיות הרגולטור הממונה על שוק ההון, כי השינוי התחייב מבחינה כלכלית ונועד להגן על העמיתים, וכי הקרן הודיעה לעמיתים במפורש אודות השינוי באופן ברור, בזמן אמת ובמועד הנדרש.

עוד נפסק, כי משהודיעו הנתבעות לעמיתים על השינוי, ולפי שמלכתחילה לא הגביל תקנון הקרן את הריבית בשיעור מסוים שאין בלתו, יש לקבוע כי לא הוכח קיומה של אפשרות סבירה שהשאלה אם ניתנה לעמיתים הודעה כדבעי, המשותפת לכלל חברי הקבוצה, תוכרע לטובתם. אשר על כן, נדחתה הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית.

לפסק דין השופטת שושנה אלמגור, בית המשפט המחוזי תל-אביב, מיום 28.5.2013

התובעת הגישה ערעור לבית המשפט העליון, אך לאחר שמיעת טיעונים ובהמלצת ביהמ"ש חזרה בה מהערעור (ע"א 5267/13 מיכל גיל נגד קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העל יסודיים, פסק דין מיום 26.2.2015).

התובעת חזרה בה גם מתביעה אישית שהגישה לבית משפט השלום ת"א, ותביעתה נדחתה (תא"מ 34625-12-11 גיל נ' קרן ההשתלמות למורים בבתיה"ס העל-יסודיים, פסק דין מיום 4.1.2016).

bottom of page