top of page

ליווי וייצוג בתחום המשפט המינהלי

תחום המשפט המינהלי הוא מערכת החוקים והכללים המיוחדים, אשר חלים על רשויות ציבוריות כגון: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ועוד.

כללים משפטיים אלה הם ייחודיים במובן זה שאינם חלים לגבי אנשים פרטיים, אך מחייבים את רשויות המנהל לפעול על פיהם.

כללי המשפט המינהלי מחייבים את רשויות השלטון במישורים שונים, כגון: 

* דיני מכרזים - רשויות השלטון מחויבות לפרסם מכרזים ולקיים את כללי המכרזים לצורך התקשרות בעסקאות

* רישוי עסקים - בתי עסק נדרשים פעמים רבות לקבל רישיון עסק מהרשות המקומית ולעמוד בכללים שונים לצורך כך

* חינוך - הלימודים במערכת החינוך, החל מהגנים וכלה בבתי הספר התיכוניים, מתנהלים על פי מערכת של חוקים וכללים אשר משרד החינוך והרשויות המקומיות כפופים אליהם.

* תחבורה - ישנם חוקים ותקנות אשר מסדירים את מערך התנועה ואת הסדרי החניה.

עו"ד ליאור כץ מלווה רשויות מקומיות בכל הנוגע לתחומי המשפט המינהלי השונים, וכן בעל ניסיון רב בייצוג לקוחות פרטיים מול רשויות המינהל.

ייעוץ וייצוג בתחום דיני עבודה

תחום דיני העבודה רלוונטי לכל מעסיק ולכל עובד. התחום כולל את כל ההוראות והכללים בקשר ליחסי העבודה – במה מחויב המעסיק, מהם הוראות החוק והכללים החלים לגבי העסקת עובדים, ומאידך לגבי עובדים – מהם זכויותיהם וחובותיהם. 

משרד עורכי-דין ליאור כץ מייצג מעסיקים וכן עובדים בתחום דיני העבודה.

המשרד נותן ייעוץ שוטף למעסיקים, בהיבטים שונים לגבי העסקת עובדים:

* חוזים והסכמי התקשרות

* התנאים הסוציאליים לעובדים

* שימוע לעובדים - לפני החלטה על פיטורים, ליווי המעסיק בהליך השימוע

* פיטורי עובדים והליכי סיום העסקת עובדים

משרדנו נותן ייעוץ אישי גם לעובדים, לגבי זכויותיהם וחובותיהם מול המעסיק.

המשרד מייצג בהליכים משפטיים בבתי הדין לעבודה.

bottom of page