top of page

דחיית תביעה לביטול החלטת ועדת מכרזים

עת"מ 1308/01 מאור שילוט ופרסום חוצות מואר נגד סיינס מדיה בע"מ ועיריית הרצליה

עו"ד ליאור כץ ייצג את הנתבעת, עיריית הרצליה, בתביעה שהוגשה נגדה בקשר למכרז להתקנת עמודי שילוט מואר ברחובות העיר. העותרת ביקשה לבטל את החלטת ועדת המכרזים העירונית לבחור בחברה אחרת כזוכה במכרז.  

בית המשפט המחוזי בתל-אביב קיבל את טענותינו מטעם עיריית הרצליה, כי לא נפל פגם בהחלטה לבחור בחברה אחרת כזוכה במכרז, היות שהחברה שזכתה עמדה בתנאי המכרז, הגישה ערבות כנדרש, הוכיחה ניסיונה בתחום, והגישה את ההצעה הכספית הטובה ביותר לעירייה.

לפיכך נדחתה התביעה ונפסקו הוצאות משפט לטובת העירייה.

לפסק דין השופטת מיכל רובינשטיין, בית המשפט המחוזי (מינהלי) תל-אביב, מיום 6.12.2001

ערעור שהגישה העותרת לבית המשפט העליון על פסק הדין, נדחה ונפסקו הוצאות לזכות העירייה (עע"ם 784/02 מאור שילוט ופרסום חוצות מואר נגד סיינס מדיה בע"מ ועיריית הרצליה).

סירוב למתן רישיון עסק משיקולי מניעת מפגעי תחבורה

עת"מ 3248/08 יניב זנו נגד עיריית הרצליה ורשות הרישוי המקומית

עו"ד ליאור כץ ייצג את המשיבות, עיריית הרצליה ורשות הרישוי הרצליה, בעתירה מינהלית שהגיש כלפיהן העותר, עקב החלטתן לסרב לתת לו רישיון עסק לקיוסק.

בית המשפט המחוזי קיבל את טענותינו, מטעם עיריית הרצליה, כי סירוב העירייה לתת רישיון עסק נסמך על חוות דעת יועץ תחבורה אשר קבע, כי הקמת הקיוסק הצמוד לצומת מרכזי בעיר אשר יש בו תנועה כבדה של כלי רכב, תהווה מפגע תחבורתי. זאת עקב אופי פעילותו של הקיוסק ככזה המזמין את העמדת הרכב של הלקוחות המגיעים לזמן קצר, באופן העלול לגרום להפרעה בזרימת התנועה.

נפסק, כי העירייה מוסמכת לתת רישיון עסק ובגדר זה ביכולתה לשקול שיקולים של מניעת מפגעי בטיחות ותעבורה, כגון מפגע העלול להיגרם מעצירתם של כלי רכב בסמוך לבית העסק. עוד נפסק, כי אלו נימוקים סבירים והגיוניים המבססים את החלטת העירייה לדחות את הבקשה לרישיון עסק של העותר.

בית המשפט דחה את העתירה וקבע כי העותר ישלם לעירייה הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

לפסק דין השופטת מיכל רובינשטיין, בית המשפט המחוזי (מינהלי) בתל-אביב, מיום 20.8.2009

חינוך - זכות ההורים לבחור במסגרת החינוכית לילדיהם

עת"מ 1294/01 בית הספר "עתיד" נ' משרד החינוך
בעתירה זו עו"ד רענן הר-זהב ועו"ד ליאור כץ טיפלו בעתירה לביטול צו סגירה לבית ספר. דובר בבית ספר מוכר שאינו רשמי שמשרד החינוך הורה על סגירתו. בית הספר קיים יום לימודים ארוך, והוא יועד, כהגדרתו, להורים לילדים אשר נואשו מבתי הספר הממלכתיים וביקשו למצוא מסגרת הנותנת יחס אישי לכל ילד וילד.
בית הספר פעל ברישיון זמני ממשרד החינוך במשך שנתיים, לאחריהן משרד החינוך החליט על הימנעות ממתן רישיון ועל סגירת בית הספר. משרד החינוך נימק החלטתו בסברתו כי מאחר שבית הספר לא עמד בכל דרישות משרד החינוך באותה העת, יוטב לילדים הלומדים בו אם הם ילמדו במסגרות אחרות.
בית המשפט לעניינים מינהליים בתל-אביב קיבל את העתירה והורה על מתן רישיון לבית הספר וביטול צו הסגירה שהוצא נגדו. בית המשפט קבע כי קיימת זכות חוקתית של הורים לגדל ולחנך את ילדיהם כראות עיניהם, כאשר בנסיבות העניין יד רצונם של הורי הילדים לחנך את הילדים במסגרת החינוכית בה הם בוחרים היא על העליונה.
בית המשפט הסביר כי ממצאיו כביכול של משרד החינוך בעניין בית הספר אינם חמורים, מה גם שבית הספר גילה התקדמות בתפקודו בשנותיו הראשונות, ולכן באותן נסיבות אין מקום שמשרד החינוך יתערב בהחלטות הפדגוגיות של ההורים ובבחירתם בבית הספר. משרד החינוך ערער על פסק הדין לבית המשפט העליון, אולם ערעורו נדחה.
פסק דין בית המשפט המחוזי תל-אביב מיום 29.8.2001

הסדרי תנועה במרכז העירוני החדש בהרצליה

הסדרי תנועה במרכז העירוני החדש הרצליה
עת"מ (ת"א) 2596/05 צ'יפסר נ' הועדה המקומית לתו"ב הרצליה
עו"ד רענן הר-זהב ועו"ד ליאור כץ ייצגו את עיריית הרצליה, בהליכים כנגד תכניתה לשקם את רחוב סוקולוב במרכז העיר לשם "החייאת" האזור. העותרים, סוחרים ברחוב, עתרו לביהמ"ש כנגד הפרויקט וטענו, שאין להתיר שינויי תנועה מסיביים ברחוב , מבלי שיוכנו לצורך כך תב"ע (תכנית בנין עיר) ותסקיר השפעה על הסביבה.
ביהמ"ש המחוזי (השופט ד"ר קובי ורדי) בפסק דינו, קיבל את טענות העירייה, כי התב"ע הקיימת מתירה את השינויים. נפסק כי הסדרי תנועה כמו הרחבת מדרכות והפיכת רחוב לחד-סטרי, אינם נקבעים בתב"ע אלא נקבעים ע"י ראש העיר בתפקידה כראש רשות התימרור המקומית, לפי סמכותה מכח תקנות התעבורה.
נפסק כי החלטת העירייה היא סבירה ומקצועית ומשקפת אינטרס ציבורי רחב וחשיבה עירונית מתקדמת למען ציבור התושבים. העתירה נדחתה, והעותרים חויבו לשלם הוצאות משפט לעירייה. הערעור לביהמ"ש העליון, ובמסגרתו בקשת המערערים לצו מניעה זמני – נדחו גם הם (עע"מ 1880/06 צ'יפסר נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה).
לפסק דין ביהמ'ש המחוזי (מינהלי) מיום 5.2.2006 שדחה את העתירה המנהלית
להחלטת בית המשפט העליון מיום 20.3.2006 לדחות בקשת המערערים לצו מניעה זמני

לפסק דין בית המשפט העליון מיום 11.7.2006 שדחה את הערעור

בג"צ גיוס תלמידי ישיבות

בג"צ 3267/97 אמנון רובינשטיין נ' שר הביטחון
בעתירה זו נדונה חוקיות דחיית שירות הביטחון של בחורי ישיבות אשר "תורתם אומנותם". העותרים, באמצעות עו"ד רענן הר-זהב ועו"ד ליאור כץ, טענו כי יש לחזור ולדון בחוקיות הסדר זה לאחר שזה נידון ואושר מספר פעמים על ידי בית המשפט העליון.
בעתירה נטען כי אין בסמכותו של שר הביטחון על פי החוק לתת פטור משירות ביטחון לבחורי ישיבות בהיקף אשר ניתן באותו העת (כ-28,000 איש), וכי החלטה כאמור אינה סבירה.
בית המשפט העליון קיבל את העתירה בפסק דין חשוב הן מבחינה ציבורית והן מבחינת ההלכה שנקבעה בו. פסק הדין קבע כי "הסדרים ראשוניים", אשר קובעים עקרונות ומדיניות כללית של פעילות השלטון יש לקבוע בחקיקה ראשית, ולא ניתן לקבוע אותם בדרך של החלטת שר הביטחון.
אין מחלוקת כי סוגייה חשובה זו אינה עוד בתחום אחריותו הבלעדית של שר הביטחון, אלא סוגייה זו מצריכה הכרעה ערכית של הכנסת.
לפסק הדין בבג'צ


 

bottom of page