top of page

ייעוץ וייצוג משפטי - אנטנות סלולריות

הקמת אנטנות סלולריות ובמיוחד ליד בתי מגורים, בתי ספר וגני ילדים, נעשית בכל רחבי המדינה. הציבור הרחב חושש מהאנטנות הסלולריות. החשש הוא מהשפעות הקרינה, אך יש גם חשש מירידת ערך הבית או הנכס אשר לידו הוקמה אנטנה סלולריות.

לעו"ד ליאור כץ מומחיות מיוחדת, וניסיון רב לאורך שנים, בתחום המשפטי של האנטנות הסלולריות.  עו"ד ליאור כץ מייצג קבוצות תושבים וגם רשויות מקומיות, בכל הקשור להקמת אנטנות סלולריות.

תביעות והליכים משפטיים לגבי אנטנות: עו"ד ליאור כץ מייצג תושבים, וכן רשויות מקומיות ו-ועדות מקומיות לתכנון ובניה – בנושא אנטנות סלולריות. הייצוג ניתן בכל הערכאות – בתי משפט שלום, מחוזי, עליון, וכן ועדות ערר. דוגמאות: ייצוג כ- 400 תושבים ברמת-אביב וזכייה בפסק דין להסרת שני תרני-ענק בגובה 30 מטרים ליד קניון רמת-אביב. ייצוג עשרות תושבים בחיפה וזכייה בפסק דין כי היתר הבניה להקמת תורן ענק ואנטנות לשידורים בדור 3, 4 ו-5 ליד בתיהם ניתן שלא כדין. ייצוג דיירים מגבעתיים, מרעננה ומתל-אביב וזכייה בפסקי-דין להסרת אנטנות (מתקני גישה) מבנייני מגורים. זכייה בפסק דין עקרוני בבימ"ש המחוזי שאסר להקים אנטנות ללא היתרי בניה ("מתקני גישה אלחוטית").

 

עתירות לבג"ץ: עו"ד ליאור כץ הגיש עתירות לבג"ץ לגבי אנטנות. עתירה משנת 2004 הוגשה בדרישה להסדיר חוקית את נושא הקרינה מהאנטנות ולאפשר יידוע הציבור לאנטנות. עתירה משנת 2005 הוגשה לגבי החלטת הממשלה למנות ועדת מנכ"לים. עתירה מ-2008 הוגשה כנגד עמדת היועמ"ש בנושא מתקני גישה אלחוטית, ובה ניתן בבג"ץ בספטמבר 2010 צו מניעה האוסר על 3 החברות פלאפון, סלקום ופרטנר להקים מתקני גישה חדשים.

הליכי חקיקה בכנסת: עו"ד ליאור כץ גיבש והכין הצעת חוק מפורטת, אשר הוגשה לכנסת כהצעת חוק פרטית ע"י ח"כ יורי שטרן ז"ל (יו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה דאז). ליווי פעיל בדיונים בכנסת ובועדותיה. הצעת החוק הנ"ל שולבה עם הצעת חוק ממשלתית, אושרה ונתקבלה כחוק הקרינה הבלתי מייננת, תשס"ו-2005.

הליכי תכנון לאנטנות סלולריות, תקנות הקרינה, תקנות מתקני גישה: עו"ד ליאור כץ ליווה וייעץ לרשויות המקומיות בהליכים לתיקון תמ"א 36א', תכנית המתאר הארצית מכוחה מקימים אנטנות סלולריות; וכן בקשר לתקנות הקרינה ולתקנות מתקני גישה אלחוטית. גיבוש סעיפים והצעות לתיקון, למען יידוע ושיתוף הציבור, מתן שיקול דעת לעיריות, והטלת חובת שיפוי כספי על חברות הסלולר לגבי תביעות ירידת ערך נכסים מהאנטנות.

עו"ד כץ הכין תכניות אב עירוניות להסדרת הקמת אנטנות סלולריות: עבור רשויות מקומיות.

ייעוץ משפטי לפורום הרשויות המקומיות: עו"ד ליאור כץ שימש כיועץ המשפטי של פורום ראשי הרשויות המקומיות למען הסדרת אנטנות סלולריות. ריכזה את הפורום הגב' יעל גרמן, ראש עיריית הרצליה דאז. בפורום השתתפו רשויות מקומיות שונות.

פרסומים: עו"ד ליאור כץ פרסם מאמר משפטי בנושא תמ"א 36 החדשה (בהליכי תכנון), פורסם בירחון "מקרקעין", נובמבר 2009.

bottom of page