top of page

מרינה הרצליה - דירות הנופש

משרדנו מייצג את עיריית הרצליה והועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה, בהליכים משפטיים בפרשת המרינה בהרצליה, בהם ניתנו פסקי דין תקדימיים, בסוגיית בניית דירות נופש על חוף הים. פסקי הדין בפרשה זו ניתנו הן בבית המשפט המחוזי בתל אביב, והן בבית המשפט העליון בירושלים.

תכניות המתאר החלות על מתחם המרינה בהרצליה, שנבנה בחוף הים, מייעדות אותו לתיירות ונופש. חברות הבניה שיווקו את הדירות שהן בנו כדירות מגורים.

בית המשפט המחוזי, ולאחריו בית המשפט העליון, קבעו כי חוף הים הוא נכס המיועד לשמש את הציבור כולו, ולפיכך, אם מקימים מבנה על חוף הים, יש לאפשר לציבור הרחב זכות גישה אליו וזכות שימוש בו. בהתאם נפסק, כי דירות הנופש שחברות הבניה הקימו וטרם הספיקו למכור במרינה הרצליה, מותר למכור אותן ולהשתמש בהן בכפוף לכך, שהן ישמשו כיחידות לתיירות מלונאות ונופש, ובאופן זה תישמר הזכות של הציבור הרחב לעשות שימוש ביחידות הנופש שהוקמו בחוף הים.

נדחתה טענת חברות הבניה שהקימו את דירות הנופש, לפגיעה בזכותן הקניינית לאור היות הזכות כפופה לאופיים הציבורי של המקרקעין.

נדחתה גם טענת השיהוי של חברות הבניה. נפסק כי תכלית דיני התכנון, בין השאר, היא לשמר את המשאבים הקיימים לתועלת כלל הציבור תוך שמירה על שלטון החוק. חוף הים הינו משאב שהמחוקק ביקש לשמר לטובת הציבור ולאפשר נגישות אליו. לאור האמור יש מקום לדון בעתירת החברה להגנת הטבע כנגד חברות הבניה אף אם היה בה שיהוי מסוים, לשם שמירה על אינטרס ציבורי חשוב ובכדי למנוע פגיעה וזלזול בדיני התכנון.

בהמשך הפרשה, נדחו עתירות מינהליות נוספות שהוגשו לביטול מתווה עיריית הרצליה, אשר נועד לאכוף על בעלי דירות הנופש את ההוראות שנקבעו בפסקי הדין, לפיהם יש להעמיד לציבור הרחב לשימושו לצרכי תיירות, נופש ומלונאות, את דירות הנופש החייבות בכך, וזאת מרבית השנה.

עת"מ (ת"א) 2038/98 החברה להגנת הטבע נ' הועדה המקומית לתו"ב הרצליה 

לפסק דין השופט אורי גורן, בית המשפט המחוזי (מינהלי) מיום 9.12.1999

לפסק הדין המשלים של השופט אורי גורן, בית המשפט המחוזי מיום 6.2.2003

 

בית המשפט העליון דחה ערעורים שהוגשו על פסק הדין המחוזי, עע"ם 2273/03 אי התכלת שותפות כללית ואחרים נ' החברה להגנת הטבע ואחרים –

לפסק דין בית המשפט העליון מיום 7.12.2006

בית המשפט המחוזי דחה עתירות נוספות שהוגשו כנגד מתווה העירייה לאכיפת הפסיקה, עת"מ (ת"א) 60876-03-11 זפרני ואחרים נגד ראש עיריית הרצליה ואחרים –

לפסק דין השופט מודריק, בית המשפט המחוזי מיום 16.1.2016

 

ערעורים שהגישו רוכשי הדירות לבית המשפט העליון, לגבי פסיקת המחוזי שאישרה את מתווה העירייה, נדחו גם הם, עע"ם 1036/16 נציגות הבית המשותף ברחוב השונית 10 הרצליה ואחרים נגד הוועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה ואחרים –

לפסק דין בית המשפט העליון מיום 25.7.2018

דחיית תביעה כספית בסך 1.3 מיליון ש"ח של קבלן נגד עירייה

ת"א 68896-04 אברהם יצחק בע"מ נגד עיריית הרצליה

משרדנו ייצג את הנתבעת, עיריית הרצליה, בתביעה שהגיש כלפיה קבלן בסך 1.3 מיליון ₪. לטענת התובע הגיעו לו סכומי כסף נוספים עבור עבודות עפר וניקוז שביצע עבור עיריית הרצליה, וזאת מאחר שעבודתו הוארכה עקב נסיבות הקשורות בעירייה לטענתו.

בית המשפט המחוזי בתל-אביב קיבל את טענותינו מטעם עיריית הרצליה, כי העירייה נהגה בהגינות עם הקבלן, שילמה לו את מלוא שכרו המוסכם וכן תוספת כספית משמעותית עקב הימשכות העבודות, וכי העיכובים בפרויקט לא נבעו מרשלנות הנתבעת. בית המשפט דן אחד לאחד בנזקים השונים להם הקבלן טען, ונפסק כי הקבלן לא הוכיח את נזקיו הנטענים.

לפיכך נדחתה התביעה ונפסקו הוצאות משפט לטובת העירייה.

לפסק דין השופטת חנה ינון, בית משפט השלום תל-אביב, מיום 2.2.2010

bottom of page